Ochrana osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Ventzislav Ivanov Soytarov, IČ 66109191 se sídlem Bitozeves 22, 440 01 Bitozeves (dále jen: „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou: 

Ventzislav Ivanov Soytarov, (rockmetal-shop.cz)
Bitozeves 22, 440 01 Bitozeves
e-mail: info@rockmetal-shop.cz
+420 735 01 77 01

 1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • poštovní adresa
   • telefon
  • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.
 1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
   GDPR splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm.
  • DPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.
  • GDPR, pro případ, že zpracováváte osobní údaje osob, které Vám poskytly kontaktní údaje pro zasílání obchodních sdělení, ale tato osoba (ještě) neobjednala zboží nebo služby.
  • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • Ze strany správce k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
  • Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 2. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby
   • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • zajišťující marketingové služby.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   • poskytovatel služby Shoptet, Shoptet Pay, FoxEntry, GoBalík, Ecomail
   • společnost Shoptet, Google, Zásilkovna, PPL, Seznam.cz
   • případně další poskytovatel zpracovatelským softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. VAŠE PRÁVA
  • Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,  
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2024.